Dkab 12.Sınıf

12.Sınıf DKAB Konuları

1.ÜNİTE İSLAM VE BİLİM
12.1.1. Din-bilim ilişkisi
12.1.2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim süreci
12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumları.
12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaların sınıflandırılması
12.1.5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajlar
2.ÜNİTE ANADOLUDA İSLAM
12.2.1.Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar.
12.2.2.Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetler.
12.2.3.Nisa suresi 69. ayette verilen mesajlar
3.ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
12.3.1. İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum süreci
12.3.2. Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemi
12.3.3. Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumlar
12.3.4. Alevilik Bektaşîlikteki temel kavram ve erkânlar
12.3.5. Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajlar.
4.ÜNİTE GÜNCEL DİNİ MESELELER
12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri
12.4.2. İslam'ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçüleri
12.4.3. Gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dinî ve ahlaki ilkeleri
12.4.4. Sağlık ve tıpla ilgili bazı meseleleri dinî ve ahlaki ölçüler çerçevesinde yorumlanması
12.4.5. En am suresi 151-152. ayetlerde verilen mesajlar
5.ÜNİTE HİNT VE ÇİN DİNLERİ
12.5.1.Hinduizmin doğuşunu ve gelişim süreci
12.5.2.Budizm'in doğuşunu ve gelişim süreci
12.5.3.Konfüçyanizm'in doğuşunu ve gelişim süreci
12.5.4.Taoizm'in doğuşunu ve gelişim süreci