Dkab 10.Sınıf

10.Sınıf DKAB Konuları

1.ÜNİTE ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ
10.1.1.Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemi
10.1.2. Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri
10.1.3. isim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah’ı tanıyalım.
10.1.4. insanın özelliklerini ayetlerle açıklanması.
10.1.5. insanın Allah ile irtibat yolları.
10.1.6. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajlar
2.ÜNİTE Hz. MUHAMMED ve GENÇLİK
10.2.1.Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetler
10.2.2.Hz. Muhammed’in gençlik yıllarındaki erdemli davranışları
10.2.3.Hz.. Muhammed ile genç sahabeler arasındaki iletişimi

10.2.4.Bazı genç sahabelerin öne çıkan özellikleri

10.2.4.1. Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali

10.2.4.2. Genç Bir davetçi: Erkam b. Ebi'l-Erkam

10.2.4.3. Genç Bir Öğretmen: Musdb b. Umeyr

10.2.4.4. Genç Bir Komutan: Üsame b. Zeyd

10.2.4.5. Genç Bir Yönetici: Muaz b. Cebel

10.2.4.6. Genç Bir Âlim: Hz. Aişe

10.2.4.7. Genç Bir Anne: Hz. Fatıma

10.2.4.8. Sorumluluk Sahibi Bir Genç: Esma binti Ebi Bekir

10.2.4.9. Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Gafer b. Ebi Talib

10.2.5.Âl-i imrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir.
3.ÜNİTE DİN ve HAYAT
10.3.1. İslam dininin aile kurumuna verdiği önem
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkileri
10.3.3. İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerileri
10.3.4. İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki
10.3.5. İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkeleri.
10.3.6. İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkeleri
10.3.7. Âl-i imrân suresi 103-105. ayetlerdeki mesajlar
4.ÜNİTE AHLAKİ TUTUM ve davranışlar
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesi
10.4.2. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki
10.4.3. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklanması
10.4.4. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen göstermek
10.4.5. Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajlar
5.ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İKTİSADİ, SİYASİ ve FIKHİ YORUMLAR
10.5.1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkılar
10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebepleri.
10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramlar

10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırılması.

10.5.4.1. Ehl-ı sünnet (Eşarilik ve Maturldllik)

10.5.4.2. Şia (Imamiye ve Zeydiye)

10.5.5. İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumlar

10.5.5.1. Hanefilik,

10.5.5.2. Malikılik

10.5.5.3. Şafiilik

10.5.5.4. Hanbelilik

10.5.5.5. Caferilik

10.5.6. Nisâ suresi 59. ayette verilen mesajlar