12.Sınıf Din Kültürü Sunuları

12.SINIF ÜNİTE SUNULARI
1. İSLAM VE BİLİM Ders saati 16 5 KAZANIM
12.1.1. Din-bilim ilişkisi
12.1.2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim süreci

12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumları.

cami, mescit, mektep, medrese, daru'l-kurra, daru'l-hadis, beytü'l-hikme kütüphane, rasathane ve şifahane

12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaların sınıflandırılması

(dil, fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tarih, felsefe, coğrafya, tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya)

12.1.5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajlar
2. ANADOLUDA İSLAM Ders saati 14 3 KAZANIM
12.2.1.Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar.

12.2.2.Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetler.

Ebu Hanife, Cafer es- Sadık, Maturidi, Şafii, Eş'arı, Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin-ı Rumi, Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Sarı Sal tuk, Hacı Bayram-ı Veli

12.2.3.Nisa suresi 69. ayette verilen mesajlar
3. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR Ders saati 14 5 KAZANIM
12.3.1. İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum süreci
12.3.2. Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemi
12.3.3. Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumlar

12.3.4. Alevilik Bektaşîlikteki temel kavram ve erkânlar

Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucu

"ocak kültürü "ne, "el ele, el hakka ıkrarına ve "dört kapı kırk makam

Cemevi; âyın-i cem erkânının yapıldığı, "yol, âdap ve erkân yeri

"Düşkünlükten kaldırma cemi", "Dardan indirme cemi" ile "Abdal Musa cemk'nden bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi

12.3.5. Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajlar
4. GÜNCEL DİNİ MESELELER Ders saati 14 5 KAZANIM
12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri
12.4.2. İslam'ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçüleri
12.4.3. Gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dinî ve ahlaki ilkeleri
12.4.4. Sağlık ve tıpla ilgili bazı meseleleri dinî ve ahlaki ölçüler çerçevesinde yorumlanması
12.4.5. En am suresi 151-152. ayetlerde verilen mesajlar
5. HİNT VE ÇİN DİNLERİ Ders saati 14 4 KAZANIM
12.5.1.Hinduizmin doğuşunu ve gelişim süreci
12.5.2.Budizm'in doğuşunu ve gelişim süreci
12.5.3.Konfüçyanizm'in doğuşunu ve gelişim süreci
12.5.4.Taoizm'in doğuşunu ve gelişim süreci