10.Sınıf Din Kültürü Sunuları

10.SINIF ÜNİTE SUNULARI
1. ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ Ders saati 18 6 KAZANIM
10.1.1.Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemi
10.1.2. Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri
10.1.3. isim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah’ı tanıyalım
10.1.4. insanın özelliklerini ayetlerle açıklanması.
10.1.5. insanın Allah ile irtibat yolları
10.1.6. Rum suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajlar
2. Hz. MUHAMMED ve GENÇLİK Ders saati 14 5 KAZANIM
10.2.1.Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetler
10.2.2.Hz. Muhammed’in gençlik yıllarındaki erdemli davranışları
10.2.3.Hz.. Muhammed ile genç sahabeler arasındaki iletişimi

10.2.4.Bazı genç sahabilerin öne çıkan özellikleri

10.2.4.1. Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali

10.2.4.2. Genç Bir davetçi: Erkam b. Ebi'l-Erkam

10.2.4.3. Genç Bir Öğretmen: Musab b. Umeyr

10.2.4.4. Genç Bir Komutan: Üsame b. Zeyd

10.2.4.5. Genç Bir Yönetici: Muaz b. Cebel

10.2.4.6. Genç Bir Âlim: Hz. Aişe

10.2.4.7. Genç Bir Anne: Hz. Fatıma

10.2.4.8. Sorumluluk Sahibi Bir Genç: Esma binti Ebi Bekir

10.2.4.9. Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer b. Ebi Talib

10.2.5.Âl-i imrân suresi 159. ayette verilen mesajlar
3. DİN ve HAYAT Ders saati 14 7 KAZANIM
10.3.1. İslam dininin aile kurumuna verdiği önem
10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkileri
10.3.3. İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerileri
10.3.4. İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki
10.3.5. İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkeleri.
10.3.6. İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkeleri
10.3.7. Âl-i imrân suresi 103-105. ayetlerdeki mesajlar
4. AHLAKİ TUTUM ve davranışlar Ders saati 12 5 KAZANIM
10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesi
10.4.2. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki
10.4.3. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklanması
10.4.4. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen göstermek
10.4.5. Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajlar
5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İKTİSADİ, SİYASİ ve FIKHİ YORUMLAR Ders saati 14 6 KAZANIM
10.5.1.Din ve dinin yorumu arasındaki farkılar

10.5.2.İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebepleri

10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramlar

10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırılması

10.5.4.1. Ehl-ı sünnet (Eşarilik ve Maturldllik)

10.5.4.2. Şia (Imamiye ve Zeydiye)

10.5.5. İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumlar

10.5.5.1. Hanefilik,

10.5.5.2. Malikilik

10.5.5.3. Şafiilik

10.5.5.4. Hanbelilik

10.5.5.5. Caferilik

10.5.6. Nisâ suresi 59. ayette verilen mesajlar